...

Vad är en vårdnadstvist?

Vad är en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist rör frågor som vårdnad, boende och umgänge för dom som har gemensamma barn men som av någon anledning inte kan komma överens om barnets vårdnad. I de flesta fall är det vanligast att föräldrarna har delad vårdnad eftersom det ses som det bästa för barnet men i vissa fall, om både parter motsätter sig, tas fallet till rätten och en vårdnadstvist är ett faktum.

En vårdnadstvist handlar om barnets bästa

Det finns fall där en eller båda föräldrarna som genomgår en vårdnadstvist anser sig ha rätten till ensam vårdad till följd av att man blivit sviken av sin parter, så som vid en otrohetsaffär eller annat stort svek. Det finns många anledningar till att man kan känna vrede gentemot den andra parten men detta är inte ett giltigt skäl till ensam vårdad eftersom det inte har med barnets bästa att göra. En vårdnadstvist handlar alltid om vad som är det bästa för barnet, som i de allra flesta fall bör ha rätt till båda sina föräldrar. Enligt lag är man som föräldrar dessutom skyliga att komma överens om vårdnad om barnen vid en separation.

Vanligaste skälen till ensam vårdnad

Det finns såklart omständigheter som gör att delad vårdnad inte är det bästa för barnet. Som förälder kan man då behöva genomgå en vårdnadstvist för att få ensam vårdnad för att ha möjlighet att skydda både sig själv och sina barn från olika saker man kan skadas av. Detta kan handla om fall där våld, missbruk eller psykisk ohälsa förekommer hos den ena föräldern. Även samarbetssvårigheter kan vara en orsak till ensam vårdnad, om det har en sådan utsträckning att det påverkar barnet eller barnen på ett negativt sätt.

Att tänka på

Om man har gått igenom eller står inför en separation är det viktigt att man låter barnet träffa båda sina föräldrar. Gör man inte det, utan håller barnet ifrån sin mamma eller pappa, för att man själv vill det, kan man istället förlora vårdnaden på grund av detta. En vårdnadstvist är en rättsprocess och det är viktigt att man inte själv fattar några beslut om vad man har rätt till och inte. Även om det kan vara tufft under separationen så måste man alltid se till vad som är bäst och nyttigast för sina barn.

Behöver du hjälp i en vårdnadstvist, kontakta vårdnadstvistt.se

Vad är en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist är en rättsprocess som handlar om frågor som vårdnad, boende och umgänge för dom som har gemensamma barn men som inte kan komma överens om barnets vårdnad. I de flesta fall är det vanligast att föräldrarna har delad vårdnad eftersom det ses som det bästa för barnet, men i vissa fall, om både parter motsätter sig, tas fallet till rätten. Det är viktigt att man som föräldrar låter barnet träffa båda sina föräldrar och att man inte fattar några beslut själv om vad man har rätt till och inte.

Viktig information

• En vårdnadstvist handlar alltid om vad som är det bästa för barnet, som i de allra flesta fall bör ha rätt till båda sina föräldrar.
• Det finns omständigheter som gör att delad vårdnad inte är det bästa för barnet.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.